Інша інформація

Протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2024 року

Протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2024 року (підпис документа)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА  «ТИСА»

ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» повідомляє, що  станом на дату складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у  річних  загальних зборах  , які призначені на 11 квітня  2024 року, а саме – станом на 23 годину 08.04.2024 р., загальна кількість простих іменних акцій  Товариства  складає –   93 840 штук, загальна  кількість голосуючих акцій –  78 354  штук.

 

Голова ради Директорів                                                                             Рябич В.А.

Інформація про загальну кількість акцій

(підпис документа)

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах,
які проводяться 11 квітня 2024 року

(підпис документа)


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

(підпис документа)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА  «ТИСА»

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 05.03.2024 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 78354 штук.

 

Голова Ради  директорів ПрАТ МЛФ «Тиса»                     Рябич В.А.

 

 

Перелік документів, що має надати акціонер
(представник акціонера) для його участі у загальних зборах

(підпис документа)

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

для його участі у загальних зборах

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

 

 

Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(підпис документа)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

 

1 2
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”
Ідентифікаційний код юридичної особи 02924760
Місцезнаходження 89611,, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16
Дата і час початку проведення загальних зборів 01.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний

1.           Звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2.           Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.

3.           Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2023 році.

4.           Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Голові ради директорів  Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1: Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2023 році.

2.Затвердити річний звіт товариства за 2023 р.

3.Прибуток від діяльності за 2023 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

4.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочинів щодо купівлі чи продажу основних засобів товариства, граничною сукупною вартістю до 120 000 000,00 гривень.Уповноважити Голову ради директорів  Товариства на укладання та підписання значних правочинів.

 

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань   проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного

.

 

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”” http://pat-tisa.com
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів,  акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член ради директорів – виконавчий директор Митровцій Володимир Іванович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444, +380504328895.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: office.tisa@gmail.com .

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України “Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах – до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів  Товариства, в тому     числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89611, Закарпатська область., м. Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Голосування на загальних зборах розпочинається 01 квітня 2024 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці http://pat-tisa.com  та завершується о 18 годині 11 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Початок: 01.04.2024 11:00

Завершення: 11.04.2024 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру
Інші відомості, передбачені законодавством

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

 

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення №1 від 26.02.2024
Дата складання повідомлення 05.03.2024