Архів оголошень

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

29 квітня 2016 року о 15:00 к.ч.

відбудуться чергові Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760)  за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16

у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”.

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 29 квітня 2016 року  з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7.  Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
 8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку зі зміною типу Товариства та затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту і реєстрації змін.
 10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції зв’язку зі зміною типу Товариства: Положення про виконавчий орган ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, Положення про Наглядову Раду ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” .
 11. Прийняття рішення про дострокове відкликання членів Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
 12. Прийняття рішення про створення Наглядової Ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, визначення кількісного складу Наглядової Ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, обрання членів Наглядової Ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, затвердження умов укладання та визначення уповноважених осіб на підписання договорів (контрактів) з її членами.
 13. Прийняття рішення про дострокове відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівська лижна фабрика “Тиса“.
 14. Прийняття рішення про створення  Ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” та обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00   25 квітня 2016 року.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів можна в день проведення Загальних зборів акціонерів товариства безпосередньо у місці їх проведення або до дати проведення Загальних зборів акціонерів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Митровцій Володимир Іванович,  телефони для довідок (03131) 22162, (03131) 36951.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника

ПЕРІОД

2015 р.

2014 р.

1. Усього активів

49014

45428

2. Основні засоби

24522

24873

3. Довгострокові фінансові інвестиції

2776

2776

4. Запаси

5. Сумарна дебіторська заборгованість

20358

17384

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

1358

394

7. Нерозподілений прибуток

3591

12047

8. Власний капітал

39115

27068

9. Статутний капітал

493

493

10.Довгострокові зобов`язання

11.Поточні зобов`язання

71

76

12.Чистий прибуток (збиток)

3591

12047

13.Середньорічна кількість акцій (шт..)

93840шт.

93840шт.

14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.

15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб

4

4

 

                                                            Дирекція  ПАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

16 квітня 2015 року о 15:00 к.ч.

відбудуться чергові Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760)  за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16

у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”.

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 16 квітня 2015 року  з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 7.  Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00 10 квітня 2015 року.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів можна в день проведення Загальних зборів акціонерів товариства безпосередньо у місці їх проведення або до дати проведення Загальних зборів акціонерів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Митровцій Володимир Іванович,  телефони для довідок (03131) 22162, (03131) 36951.

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про депозитарну систему України» цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника

ПЕРІОД

2014 р.

2013 р.

1. Усього активів

45428

33406

2. Основні засоби

24873

25261

3. Довгострокові фінансові інвестиції

2776

2776

4. Запаси

5. Сумарна дебіторська заборгованість

17384

4971

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

394

392

7. Нерозподілений прибуток

12047

7061

8. Власний капітал

27068

20007

9. Статутний капітал

493

493

10.Довгострокові зобов`язання

11.Поточні зобов`язання

76

101

12.Чистий прибуток (збиток)

12047

7061

13.Середньорічна кількість акцій (шт..)

93840шт.

93840шт.

14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.

15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб

4

4

                                            Дирекція  ПАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА „ТИСА”

(код ЄДРПОУ 02924760) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства,  відбудуться 10 квітня 2014 року о 15:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Індустріальна,16 у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”.  Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10.04.2014 р. з 14:00 до 15:00 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2014 р. Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право  вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 20 днів до їх проведення , шляхом  направлення таких пропозицій засобами поштового зв”язку  на адресу Товариства: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16. З матеріалами, що пов”язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з  08:00 по 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Митровцій Володимир Іванович,  телефони для довідок (03131) 22162, (03131) 36951.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
 8. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
 10. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”
 11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

201 р.

2012 р.

Усього активів

33406

26310

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25261

21075

Довгострокові фінансові  інвестиції

2776

2776

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

4971

1796

Грошові кошти та еквіваленти

392

663

Власний капітал

20007

18007

Статутний капітал

493

493

Нерозподілений прибуток

7061

7621

Поточні зобов’язання

101

66

Чистий прибуток

7061

7621

Середньорічна кількість акцій (шт.)

93840шт.

93840шт.

Чисельність працівників

4

4

Дирекція  ПАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Публічного Акціонерного Товариства
„Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”
11 квітня 2013 року о 15:00 к.ч.
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів
ПАТ  “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”
за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16
у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”.
Реєстрація учасників зборів проводиться 11 квітня 2013 року
з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

 1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

 2. Звіт Наглядової Ради про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

 3. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

 5. Затвердження річного звіту ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у 2012 році.

  Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00 05 квітня 2013 року.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення Загальних Зборів Акціонерів можна до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів в приміщенні ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” (кабінет юриста), в уповноваженої особи – Митровцій В.І., в робочий час, з 08:00 по 17:00, обідня перерва: з 12:00 до 13:00, за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16, четвертий поверх, телефон для довідок (03131) 3-69-50, а також в день проведення Загальних зборів акціонерів товариства безпосередньо у місці їх проведення.

Крім цього, згідно з Законом, Ви маєте право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів шляхом надсилання листа за адресою Товариства із зазначенням Вашого прізвища (найменування), кількості та типу належних Вам акцій, змісту пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення Загальних Зборів Акціонерів Товариства, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування показника

ПЕРІОД

звітний

попередній
1. Усього активів

26310

19101,1

2. Основні засоби

21075

16052,4

3. Довгострокові фінансові інвестиції

2776

2776,2

4. Запаси

5. Сумарна дебіторська заборгованість

1796

48,9

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

663

223,6

7. Нерозподілений прибуток

7621

6598,5

8. Власний капітал

18007

11531,7

9. Статутний капітал

493

492,7

10.Довгострокові зобов`язання

11.Поточні зобов`язання

66

478,2

12.Чистий прибуток (збиток)

7621

6598,5

13.Середньорічна кількість акцій (шт..)

93840шт.

93840шт.

14.Кількість власних акцій,викуплених   протягом звітного періоду, шт.

15.Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб

3

4

 

Дирекція ПАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

12 квітня 2012 року о 15:00 к.ч.
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів
ПАТ “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”
за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16
у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”.
Реєстрація учасників зборів проводиться 12 квітня 2012 року
з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

 1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
 2. Звіт Наглядової Ради про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
 5. Затвердження річного звіту ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у 2011 році.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00 06 квітня 2012 року.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення Загальних Зборів Акціонерів можна до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів в приміщенні ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” (кабінет юриста), в уповноваженої особи – Митровцій В.І., в робочий час, з 08:00 по 17:00, обідня перерва: з 12:00 до 13:00, за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Індустріальна,16, четвертий поверх, телефон для довідок (03131) 3-69-50, а також в день проведення Загальних зборів акціонерів товариства безпосередньо у місці їх проведення.

Крім цього, згідно з Законом, Ви маєте право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів шляхом надсилання листа за адресою Товариства із зазначенням Вашого прізвища (найменування), кількості та типу належних Вам акцій, змісту пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення Загальних Зборів Акціонерів Товариства, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування показника

ПЕРІОД

звітний

попередній

1. Усього активів

19101,1

12032,5

2. Основні засоби

16052,4

8972,6

3. Довгострокові фінансові інвестиції

2776,2

2776,2

4. Запаси

0,1

5. Сумарна дебіторська заборгованість

48,9

8,1

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

223,6

275,5

7. Нерозподілений прибуток

6598,5

1253,5

8. Власний капітал

11531,7

10278,3

9. Статутний капітал

492,7

492,7

10.Довгострокові зобов`язання

11.Поточні зобов`язання

478,2

8,0

12.Чистий прибуток (збиток)

6598,5

1253,5

13.Середньорічна кількість акцій (шт..)

93840шт.

93840шт.

14.Кількість власних акцій,викуплених протягом звітного періоду, шт.

15.Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду

16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб

4

4