Фінансовий звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Рябич Василь Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02924760
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Мукачiвський, 89600, м.Мукачеве, Свято-Михайлiвська, 16
5. Міжміський код, телефон та факс
03131(22162)
6. Електронна поштова адреса
office@pat-tisa.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у      
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці pat-tisa.com в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi:
– Iнформацiя про рейтингове агентство – так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
– iнформацiя про дивiденди – так як дивiденди не нараховувались та не сплачувались
за звiтний та попереднiй перiоди.
– Iнформацiя про облiгацiї емiтента – так як Товариство
випуск облiгацiй не здiйснювало.
– Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – так
як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй,
iншi цiннi папери Товариством не випускались.
– Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – так як
Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.
– Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв – так як борговi цiннi папери Товариством не випускались.
– Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй
та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
– Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi
чистих активiв ФОН, Правила ФОН – так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
– Звiт про стан об’єкта нерухомостi – так як Товариство цiльовi
облiгацiї не випускало.
– У товариства вiдсутнi зобов”язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №672270
3. Дата проведення державної реєстрації
09.02.1995
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
492660.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного рухомого та нерухомого майна .
Дв Дв
Дв Дв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Директор, Наглядова рада,Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в м .Ужгородi
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26005000016847
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в м .Ужгородi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26005000016847

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябич Василь Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 Згiдно контракту
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 30
Посадова особа працює : генеральний директор УАП ТОВ”Фiшер-Мукачево”,м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.
Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Керечанiн Володимир Янович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нач.фанерного цеху УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 26
Посадова особа працює начальником фанерного цеху УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данчевський Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП “Спортбуд”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 27
Попереднi посади: директор ПП “Спортбуд”
Посадова особа працює начальником дiльницi цеху по виробництву гiрських лиж УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”,м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коцiбан Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради, Головний бухгалтер УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2013 Безстроково
9) Опис
Повноваження та обов’язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.
Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боднар Вiктор Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нач.цеху ФКТ УАП ТОВ”Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 8
Посадова особа працює та займає посаду начальника цеха ФКТ УАП ТОВ”Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гарапко Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник ЦСТМ УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 26
Посадова особа працює та займає посаду начальника ЦСТМ УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масалович Олег Юлiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний механiк УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 19
Посадова особа працює та займає посаду головного механiка УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сабов Мирослав Вiльгельмович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нач.ключкового цеху УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 23
Посадова особа працює та займає посаду начальника ключкового цеха УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данчевська Галина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ “Алекс”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 12
Попереднi посади: директор ТОВ”Алекс”
Посадова особа працює та займає посаду директора ТОВ”Алекс”, м.Мукачево,вул.Пряшiвська,5.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коцiбан Юрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
нач.оперативної змiни Чопської митницi,нач.лижного цеху УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 20
Попереднi посади: нач.оперативної змiни Чопської митницi
Посадова особа працює та займає посаду начальника дiльницi лижного цеха по виробництву спортивно-бiгових лиж УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м.Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швардак Петро Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нач.вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) – 25
Посадова особа працює та займає посаду начальника вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ “Фiшер-Мукачево”, м. Мукачево,вул.Iндустрiальна,16.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлецька Марiя Карлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження згiдно статуту Товариства. Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазар Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Касир УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Повноваження згiдно статуту Товариства.Бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Обрана на посаду 29.04.2016 р.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябич Андрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016 3 роки
9) Опис
Здiйснює повноваження згiдно Статуту товариства. Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2016 р.Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Непогашеної судимостi не має. Згодт на оприлюднення паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтер Коцiбан Свiтлана Михайлiвна   1 0.001100 1 0 0 0
Член Наглядової ради Боднар Вiктор Степанович   0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Гарапко Iван Iванович   1 0.001100 1 0 0 0
Член Наглядової ради Масалович Олег Юлiйович   1 0.001100 1 0 0 0
Член Наглядової ради Сабов Мирослав Вiльгельмович   1 0.001100 1 0 0 0
Член Наглядової ради Данчевська Галина Володимирiвна   10 0.01100 10 0 0 0
Член Наглядової ради Коцiбан Юрiй Юрiйович   1 0.001100 1 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Швардак Петро Петрович   1 0.001100 1 0 0 0
Директор Рябич Василь Андрiйович   1 0.001100 1 0 0 0
Голова Наглядової ради Керечанiн Володимир Янович   1 0.001100 1 0 0 0
Член Наглядової ради Данчевський Iгор Володимирович   0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рябич Андрiй Васильович   1 0.0011 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Лазар Iрина Анатолiївна   0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Бiлецька Марiя Карлiвна   0 0 0 0 0 0
Усього 19 0.0202 19 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Українсько-Австрiйське пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Фiшер-Мукачево” 22073637 89699 Україна Закарпатська Мукачiвський м.Мукачеве Iндустрiальна,16 78315 83.4559 88.41 78315 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Фiзична особа   10290 10.9655 1159 10290 0 0 0
Усього 88605 94.4214 100 88605 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 100.0
Опис Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт Наглядової Ради про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi.
8.Про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
9.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв’язку зi змiною типу Товариства та затвердження уповноваженої особи для пiдписання Статуту i реєстрацiї змiн.
10.Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї зв’язку зi змiною типу Товариства: Положення про виконавчий орган ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, Положення про Наглядову Раду ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса” .
11.Прийняття рiшення про дострокове вiдкликання членiв Наглядової Ради ПАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”.
12.Прийняття рiшення про створення Наглядової Ради ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, обрання членiв Наглядової Ради ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, затвердження умов укладання та визначення уповноважених осiб на пiдписання договорiв (контрактiв) з її членами.
13.Прийняття рiшення про дострокове вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мукачiвська лижна фабрика “Тиса“.
14.Прийняття рiшення про створення Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”, визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса” та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”.
Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4307 3676 0 0 4307 3676
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 3675 3675 0 0 3675 3155
транспортні засоби 60 52 0 0 60 52
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 572 467 0 0 572 468
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4307 3676 0 0 4307 3676
Опис Обмежень на використання майна – немає. Станом на 31 грудня 2016 року по даних балансу рахується основних засобiв на суму 3676 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 54185 45352
Статутний капітал (тис. грн.) 493 493
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 493 493
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв – рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок 300; скоригований статутний капiтал – рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 53692 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 53692 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 217 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 14 X X
Усього зобов’язань X 231 X X
Опис: Станом на 31.12.2016 року простроченої та безнадiйної заборгованiстi – немає., пiдприємство не має непогашених кредитiв банкiв.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ПП Аудиторська фiрма “БУХГАЛТЕРIЯ I АУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 38325074
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Закарпатська область, Берегiвський район, 90233 с.Яношi, вул.Шевченко, 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4531 27.09.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Дв Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Дв Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Дв Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 9
членів наглядової ради – акціонерів 7
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 7
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Дв

 

Дв

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Дв
Інші (запишіть) Дв

 

Дв

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Дв

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Дв   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Дв

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   Х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   Х
Положення про порядок розподілу прибутку   Х
Інше (запишіть): Дв

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Дв

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Дв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Дв

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Дв

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Дв    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Дв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Дв
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Дв

 

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” за ЄДРПОУ 02924760
Територія   за КОАТУУ 2110400000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 4  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлiвська, 16  
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2 2 0
первісна вартість 1001 13 13 0
накопичена амортизація 1002 11 11 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4307 3676 0
первісна вартість 1011 6210 6220 0
знос 1012 1903 2544 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 20213 22435 0
первісна вартість 1016 27254 30485 0
знос 1017 7041 8050 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 2776 2776 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 27298 28889 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 14 30 0
з бюджетом 1135 8 12 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 20170 22927 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1358 2387 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 166 198 0
Усього за розділом II 1195 21716 25527 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 49014 54416 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 493 493 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 44736 48327 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 123 123 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3591 5242 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 48943 54185 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 11 0
за розрахунками з бюджетом 1620 71 217 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 36 122 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 3 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 71 231 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 49014 54416 0

 

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Рябич В.А.
Головний бухгалтер Коцiбан С.М.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” за ЄДРПОУ 02924760
  (найменування)    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5310 4033
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3600 ) ( 2926 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 1710 1107
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 26 14
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 787 ) ( 674 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 342 ) ( 359 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 607 88
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4757 3540
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 5364 3628
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 122 37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 5242 3591
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5242 3591

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати 2500 267 837
Витрати на оплату праці 2505 399 373
Відрахування на соціальні заходи 2510 78 134
Амортизація 2515 1650 1598
Інші операційні витрати 2520 2335 1017
Разом 2550 4729 3959

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 93840 93840
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 93840 93840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 55.86104 38.26726
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 55.86104 38.26726
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Рябич В.А.
Головний бухгалтер Коцiбан С.М.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” за ЄДРПОУ 02924760
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 1050 358
Повернення податків і зборів 3005 0 211
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 211
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5322 4481
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 26 13
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 65 ) ( 238 )
Праці 3105 ( 312 ) ( 285 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 124 ) ( 134 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1167 ) ( 1170 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 36 ) ( 79 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 736 ) ( 518 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5549 ) ( 2545 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 152 ) ( 227 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -971 464
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 2000 500
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 1200 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2000 500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1029 964
Залишок коштів на початок року 3405 1358 394
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2387 1358

 

Примітки Вiдсутнi
Керівник Рябич В.А.
Головний бухгалтер Коцiбан С.М.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” за ЄДРПОУ 02924760
  (найменування)    

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Рябич В.А.
Головний бухгалтер Коцiбан С.М.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА” за ЄДРПОУ 02924760
  (найменування)    

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 493 0 44736 123 3591 0 0 48943
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 493 0 44736 123 3591 0 0 48943
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5242 0 0 5242
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 3591 0 -3591 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 3591 0 1651 0 0 5242
Залишок на кінець року 4300 493 0 48327 123 5242 0 0 54185

 

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Рябич В.А.
Головний бухгалтер Коцiбан С.М.