Особлива інформація

Особлива інформація №2 від 22.04.2021

Особлива інформація №2 від 22.04.2021 (підпис)

Дата розміщення: 22.04.2021

 

 

 

Особлива інформація від 28.03.2019

Особлива інформація від 28.03.2019

Особлива інформація від 28.03.2019 (підпис)

Дата розміщення: 08:33 30.03.2019

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Рябич Василь Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.05.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

89600, Закарпатська обл.,м.Мукачеве, Iндустрiальна,16

4. Код за ЄДРПОУ

02924760

5. Міжміський код та телефон, факс

(03131) 22162 (03131) 22162

6. Електронна поштова адреса

office@pat-tisa.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

84 Бюлетень Цiннi папери України

10.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pat-tisa.com

в мережі Інтернет

10.05.2016

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016

припинено повноваження

Директор

Рябич Василь Андрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження Директора Товариства Рябича В.А. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Генеральний директор УАП ТОВ «Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Керечанiн Володимир Янович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження Голови Наглядової ради Керечанiна В.Я.. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник фанерного цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рябич Андрiй Васильович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Рябича А.В. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Заступник генерального директора УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сабов Мирослав Вiльгельмович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Сабова М.В. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху з виробництва дерев’яної та модельної ключки УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Гарапко Iван Iванович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Гарапко I.I. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Завiдувач складом техматерiалiв вiддiлу логiстики УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Коцiбан Юрiй Юрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Коцiбан Ю.Ю. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху виробництва бiгових лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Масалович Олег Юлiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Масаловича О.Ю. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник механiко-енергетичного вiддiлу УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Данчевська Галина Володимирiвна

0.011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Данчевської Г.В. Володiє 0.011% статутного капiталу Товариства. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Данчевський Iгор Володимирович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Данчевського I.В. Акцiями Товариства не володiє.Начальник цеху виробництва гiрських лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Боднар Вiктор Степанович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Наглядової ради Боднара В.С. Акцiями Товариства не володiє.Начальник цеху виробництва продукцiї з композитних матерiалiв УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Швардак Петро Петрович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Швардак П.П. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства.Начальник вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Бiлецька Марiя Карлiвна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Бiлецької М.К.Акцiями Товариства не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

29.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйна комiсiя

Лазар Iрина Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Лазар I.А.Акцiями Товариства не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

29.04.2016

призначено

Директор

Рябич Василь Андрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 29.04.2016 р.) призначений на посаду Директора Товариства Рябич В.А.Термiн повноважень – згiдно контракту №1 вiд 05.05.2016 р. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Генеральний директор УАП ТОВ «Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Керечанiн Володимир Янович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Керечанiн В.Я.Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник фанерного цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.04.2016 р. Керечанiн В.Я. обраний Головою Наглядової ради термiном на 3 роки.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Рябич Андрiй Васильович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Рябич А.В. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Заступник генерального директора УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Сабов Мирослав Вiльгельмович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Сабов М.В.Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху з виробництва дерев’яної та модельної ключки УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Гарапко Iван Iванович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Гарапко I.I. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Завiдувач складом техматерiалiв вiддiлу логiстики УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Коцiбан Юрiй Юрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Коцiбан Ю.Ю.Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху виробництва бiгових лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Масалович Олег Юлiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Масалович О.Ю. Термiн повноважень – 3 роки.Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства. Начальник механiко-енергетичного вiддiлу УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Данчевська Галина Володимирiвна

0.011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обрана на посаду члена Наглядової ради Данчевська Г.В.Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.011% статутного капiталу Товариства. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Данчевський Iгор Володимирович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Данчевський I.В.Термiн повноважень – 3 роки. Акцiями Товариства не володiє.Начальник цеху виробництва гiрських лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Наглядової ради

Боднар Вiктор Степанович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Наглядової ради Боднар В.С. Термiн поноважень – 3 роки.Акцiями Товариства не володiє.Начальник цеху виробництва продукцiї з композитних матерiалiв УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Швардак Петро Петрович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Швардак П.П. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0.0011% статутного капiталу Товариства.Начальник вiддiлу охорони працi та екологiї УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.2016 р. Швардак П.П.обраний Головою Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Бiлецька Марiя Карлiвна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Бiлецька М.К. Термiн повноважень – 3 роки.Акцiями Товариства не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

29.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Лазар Iрина Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 29.04.2016 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента у зв”язку iз змiною типу Товариства: з ПАТ”Мукачiвська лижна фабрика”Тиса” у ПрАТ”Мукачiвська лижна фабрика “Тиса”:
– обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Лазар I.А. Термiн повноважень – 3 роки.Акцiями Товариства не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево». Непогашеної судимостi не має.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

 

Особлива інформація 11.04.2014 р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Рябич Василь Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Мукачiвська лижна фабрика “ТИСА”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

89600, Закарпатська обл.,м.Мукачево, вул.Iндустрiальна,16

4. Код за ЄДРПОУ

02924760

5. Міжміський код та телефон, факс

03131 22162 03131 22162

6. Електронна поштова адреса

office@pat-tisa.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2014

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pat-tisa.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.04.2014

звільнено

Голова Наглядової ради

Керечанiн Володимир Янович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади Голови Наглядової ради Керечанiн Володимир Янович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Начальник фанерного цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Данчевський Iгор Володимирович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Данчевський Iгор Володимирович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Акцiями емiтента не володiє.Начальник цеху виробництва гiрських лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Коцiбан Свiтлана Михайлiвна

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликана з посади члена Наглядової ради Коцiбан Свiтлана Михалiвна у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Головний бухгалтер УАП ТОВ «Фiшер-Мукачево».Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Сабов Мирослав Вiльгельмович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Сабов Миролслав Вiльгельмович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник ключкового цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Гарапко Iван Iванович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Гарапко Iван Iванович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Завiдувач складом логiстики УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Коцiбан Юрiй Юрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Коцiбан Юрiй Юрiйович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху виробництва бiгових лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Масалович Олег Юлiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової ради Масалович Олег Юлiйович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Начальник механiко-енергетичного вiддiлу УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Данчевська Галина Володимирiвна

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликана з посади члена Наглядової ради Данчевська Галина Володимирiвнау зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебувала на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Наглядової ради

Боднар Вiктор Степанович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-вiдкликаний з посади члена Наглядової радиБоднар Вiктор Степанович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень. Перебував на посадi з 2011 р. Акцiями емiтента не володiє.Начальник дiльницi виготовлення деталей з композитних матерiалiв УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”, Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Керечанiн Володимир Янович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-обраний членом Наглядової ради Керечанiн Володимир Янович Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Начальник фанерного цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Данчевський Iгор Володимирович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обраний членом Наглядової ради Данчевський Iгор Володимирович. Термiн повноважень – 3 роки. Акцiями емiтента не володiє.Начальник цеху виробництва гiрських лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Сабов Мирослав Вiльгельмович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-обраний членом Наглядової ради Сабов Мирослав Вiльгельмович.Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник ключкового цеху УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Гарапко Iван Iванович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-обрано членом Наглядової ради Гарапко Iван Iванович .Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Завiдувач складом логiстики УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Коцiбан Юрiй Юрiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-обраний членом Наглядової ради Коцiбан Юрiй Юрiйович . Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник цеху виробництва бiгових лиж УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Масалович Олег Юлiйович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обраний членом Наглядової ради Масалович Олег Юлiйович . Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Начальник механiко-енергетичного вiддiлу УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Данчевська Галина Володимирiвна

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
-обрана членом Наглядової ради Данчевська Галина Володимирiвна. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непгашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Боднар Вiктор Степанович

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обраний членом Наглядової ради Боднар Вiктор Степанович . Термiн повноважень – 3 роки. Акцiями емiтента не володiє.Начальник дiльницi виготовлення деталей з композитних матерiалiв УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”, Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Рябич Андрiй Васильович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обраний членом Наглядової ради Рябич Андрiй Васильович . Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства.Керiвник проектiв та програм у сферi матерiального виробництва УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Швардак Петро Петрович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– вiдкликаний з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Швардак Петро Петрович у зв”язку з закiнченням термiну повноважень.Перебував на посадi з 2011 р. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник вiддiлу охорони працi УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимотi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Бiлецька Марiя Карлiвна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– вiдкликана з посади члена Ревiзiйної комiсiї Бiлецька Марiя Карлiвнау зв”язку з закiнченням термiну повноважень.Перебувала на посадi з 2011 р.Акцiями не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимотi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Зiнченко Марина Григорiївна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– вiдкликана з посади члена Ревiзiйної комiсiї Зiнченко Марина Григорiївна у зв”язку з закiнченням термiну повноважень.Перебувала на посадi з 2011 р.Акцiями не володiє.Бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимотi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Швардак Петро Петрович

0.0011

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обраний членом Ревiзiйної комiсiї Швардак Петро Петрович . Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Начальник вiддiлу охорони працi УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Бiлецька Марiя Карлiвна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обрана членом Ревiзiйної комiсiї Бiлецька Марiя Карлiвна. Термiн повноважень – 3 роки.Акцiями не володiє.Старший бухгалтер УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимотi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Лазар Iрина Анатолiївна

0

Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 10.04.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента:
– обрана членом Ревiзiйної комiсiї Лазар Iрина Анатолiївна. Термiн повноважень – 3 роки.Акцiями не володiє.Касир УАП ТОВ „Фiшер-Мукачево”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимотi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

обрано

Голова Наглядової ради

Керечанiн Володимир Янович

0.0011

Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради 10 квiтня 2014 р. обрано Керечанiна Володмира Яновича Головою Наглядової ради. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не ма.

10.04.2014

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Швардак Петро Петрович

0.0011

Зміст інформації:
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї 10 квiтня 2014 р. обрано Швардак Петра Петровича Головою Ревiзiйної комiсiї. Термiн повноважень – 3 роки. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

10.04.2014

призначено

Головний бухгалтер

Коцiбан Свiтлана Михайлiвна

0.0011

Зміст інформації:
Наказом Директора Товариства №4 вiд 10.04.2014 р.призначено Головним бухгалтером Товариства Коцiбан Свiтлану Михайлiвну. Термiн призначення – безстроково. Володiє 0,0011% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 2011 р. Працює головним бухгалтером УАП ТОВ «Фiшер-Мукачево». Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимостi не має.

 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення

strong0 tr