ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

21 квітня 2017 року о 15:00 к.ч.

відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16 )

 за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 21 квітня 2017 року  з 14:00 до 14:50 за місцем проведення зборів.

 

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

  1. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

  1. Звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

  1. Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2016 рік.

  1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2016 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00  14 квітня 2017 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 22162, (03131) 36951.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника ПЕРІОД
2016 р. 2015 р.
1. Усього активів 54416 49014
2. Основні засоби 26113 24522
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 22942 20358
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2387 1358
7. Нерозподілений прибуток 5242 3591
8. Власний капітал 42706 39115
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 228 71
12.Чистий прибуток (збиток) 5242 3591
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 4

                                                           

 

                                            Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”