ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

28 березня 2019 року о 15:00 к.ч. відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 )

за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

28 березня 2019 року з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
 3. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2018 році.
 8. Відкликання членів наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
 9. Обрання членів наглядової ради товариства.
 10. Відкликання членів ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
 11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
 12. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та затвердження уповноваженої особи для підписання статуту і реєстрації змін.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 22 березня 2019 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника та (для представників юридичних та фізичних осіб) довіреність на право участі  зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

 

Перелік питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі  Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2018 рік.

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2018 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2018 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Відкликання членів наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати членів наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

 1. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у кількості 9 осіб терміном на три роки Керечанін Володимира Яновича, Рябич Андрія Васильовича,  Гомаду Олега Васильовича, Удут Івана Івановича, Коцібан Юрія Юрійовича, Масаловича Олега Юлійовича, Данчевську Галину Володимирівну, Данчевського Ігоря Володимировича, Бондар Віктора Степановича.

 1. Відкликання членів ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати членів ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

 1. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”  в кількості 3 осіб терміном на три роки Пугачевського Сергія Григоровича, Білецьку Марію Карлівну,  Лазар Ірину Анатоліївну.

 1. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та затвердження уповноваженої особи для підписання статуту і реєстрації змін.

Проект рішення: Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити уповноваженою особою для підписання статуту і реєстрації змін директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” Рябича Василя Андрійовича.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

 

Найменування показника ПЕРІОД
Звітній  2018 р.

Попередній

2017 р.

1. Усього активів 58850 56541
2. Основні засоби 26582 27223
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2 776 2776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 23667 24633
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 124 1813
7. Нерозподілений прибуток 2340 2135
8. Власний капітал 50074 47939
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 199 230
12.Чистий прибуток (збиток) 2340 2135
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 5

 

Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”