ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” (код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 ), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://pat-tisa.com

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування  – 31 березня  2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  –  06 квітня  2023 року .

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

  1. Звіт голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році.

 

  1. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2022 р.

  1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2022 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2022 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член ради директорів – виконавчий директор Митровцій Володимир Іванович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444, +380504328895.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: office.tisa@gmail.com

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://pat-tisa.com.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89611, Закарпатська область., м. Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 31 березня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці http://pat-tisa.com  та завершується о 18 годині 11 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

Найменування показника ПЕРІОД
Звітній  2022 р.

Попередній

2021 р.

1. Усього активів 60902 60508
2. Основні засоби 746 2651
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2776
4. Запаси 11 191
5. Сумарна дебіторська заборгованість 16232 22294
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 667 650
7. Нерозподілений прибуток 374 24
8. Власний капітал 60803 60453
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 98 55
12.Чистий прибуток (збиток) 350 24

                                 Рада директорів ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

Оголошення про загальні збори акціонерів