Інформація про загальну кількість акцій та голосучих акцій

Загальна кількість акцій ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів (станом на 18.02.2019 року) – 93840 шт., голосуючих акцій – 78354 шт.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

28 березня 2019 року о 15:00 к.ч. відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 )

за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

28 березня 2019 року з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
 3. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2018 році.
 8. Відкликання членів наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
 9. Обрання членів наглядової ради товариства.
 10. Відкликання членів ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.
 11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
 12. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та затвердження уповноваженої особи для підписання статуту і реєстрації змін.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 22 березня 2019 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника та (для представників юридичних та фізичних осіб) довіреність на право участі  зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

 

Перелік питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі  Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2018 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2018 рік.

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2018 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2018 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Відкликання членів наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати членів наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

 1. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у кількості 9 осіб терміном на три роки Керечанін Володимира Яновича, Рябич Андрія Васильовича,  Гомаду Олега Васильовича, Удут Івана Івановича, Коцібан Юрія Юрійовича, Масаловича Олега Юлійовича, Данчевську Галину Володимирівну, Данчевського Ігоря Володимировича, Бондар Віктора Степановича.

 1. Відкликання членів ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: Відкликати членів ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

 1. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”  в кількості 3 осіб терміном на три роки Пугачевського Сергія Григоровича, Білецьку Марію Карлівну,  Лазар Ірину Анатоліївну.

 1. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та затвердження уповноваженої особи для підписання статуту і реєстрації змін.

Проект рішення: Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити уповноваженою особою для підписання статуту і реєстрації змін директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” Рябича Василя Андрійовича.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

 

Найменування показника ПЕРІОД
Звітній  2018 р.

Попередній

2017 р.

1. Усього активів 58850 56541
2. Основні засоби 26582 27223
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2 776 2776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 23667 24633
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 124 1813
7. Нерозподілений прибуток 2340 2135
8. Власний капітал 50074 47939
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 199 230
12.Чистий прибуток (збиток) 2340 2135
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 5

 

Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

Інформація про підсумки голосування на Загальних зборах ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” 12 квітня 2018 року (відповідно до протоколів голосування)

 1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

 1. Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Затвердити звіт за 2017 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт за 2017 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Затвердити звіт за 2017 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт за 2017 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Затвердити звіт за 2017 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт за 2017 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2017 рік.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2017 рік.

 1. Весь прибуток від діяльності за 2017 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Голосували: „За” – 78323 голоси, що складає 100 %  від загальної кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій,  „Проти” – 0 голосів, що складає 0 %  кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, „Утримався” – 0 голосів, що складає 0% кількості голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Весь прибуток від діяльності за 2017 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Інформація про загальну кількість акцій та голосучих акцій

Загальна кількість акцій ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів (станом на 02.03.2018 року) – 93840 шт., голосуючих акцій – 78342 шт.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”

12 квітня 2018 року о 15:00 к.ч. відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 )

 за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 12 квітня 2018 року  з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
 3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00  05 квітня 2018 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444.

 

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

 • документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
 • довіреність на право участі  зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

 

Проекти рішень щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних загальних зборів

ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” 12 квітня 2018 року

 

Питання проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі  Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

Питання проекту порядку денного:

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

Питання проекту порядку денного:

 1. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2017 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Питання проекту порядку денного:

 1. Звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2017 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Питання проекту порядку денного:

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2017 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2017 рік.

Питання проекту порядку денного:

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2017 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника ПЕРІОД
 

Звітній

2017 р.

Попередній

2016 р.

1. Усього активів 56 541 54 416
2. Основні засоби 27 223 26 113
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2 776 2 776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 24 633 22 942
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 1 813 2 387
7. Нерозподілений прибуток 2 135 5 242
8. Власний капітал 47 939 42 706
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 229 228
12.Чистий прибуток (збиток) 2 135 5 242
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93 840 93 840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 5

 

                                            Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

21 квітня 2017 року о 15:00 к.ч.

відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16 )

 за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 21 квітня 2017 року  з 14:00 до 14:50 за місцем проведення зборів.

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

  Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2016 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2016 рік.

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2016 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 24:00  14 квітня 2017 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачеве, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 22162, (03131) 36951.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Найменування показника ПЕРІОД
2016 р. 2015 р.
1. Усього активів 54416 49014
2. Основні засоби 26113 24522
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 22942 20358
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2387 1358
7. Нерозподілений прибуток 5242 3591
8. Власний капітал 42706 39115
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 228 71
12.Чистий прибуток (збиток) 5242 3591
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 4

                                                           

 

                                            Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

 

Повідомлення про зміну адреси депозитарної установи

 

Товариство з обмеженою відповідальністю ПРИБУТОК ПЛЮС”
Код ЄДРПОУ: 25395301
Р/р № 2650 2000 000549 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023
01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, приміщення 2, 5-й поверх
Директор А.В.Тертичний
Фахівець з депозитарної діяльності Вінницька Наталія Павлівна
Фахівець з депозитарної діяльності Миронченко Владислав Юрійович
Телефон/факс: (044)287-39-93; моб. (093) 502-53-30, (050)584-61-98
Електронна пошта: depo@pributok.kiev.ua

Інформація

Інформуємо, що з 12 жовтня 2014 р. набули чинності основні норми Закону України «Про депозитарну систему України» (№5178-VI від 06.07.2012, далі Закон), які передбачають встановлення обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На виконання пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону 13 жовтня 2014 р. проведено блокування всіх рахунків в цінних паперах, власники яких не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.   Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.