НФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА  «ТИСА»

 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 08.12.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 78 354 штук

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

Приватне акціонерне товариство “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” (код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 ), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

 

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 січня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://pat-tisa.com

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування  – 30 грудня  2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  –  05 січня  2023 року (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

 1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році.

 

 1. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 р.

 

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік.

 

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2021 р.

 

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2021 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2021 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 

 1. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначити особою, уповноваженою на підписання та здійснення  державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції Рябича Василя Андрійовича.

 1. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Масалович Олега Юлійовича, Рябич Андрiя Васильовича, Боднар Віктора Степановича, Варги Наталії Вадимівни, Данчевського Ігора Володимировича, Коцібан Юрія Юрійовича, Удут Івана Івановича у зв’язку із зміною структури управління Товариства.

 1. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Пугачевського Сергія Григоровича, Білецької Марії Карлівни, Лазар Ірини Анатолівни  у зв’язку із зміною структури управління Товариства.

 1. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.

Проект рішення: достроково припинити повноваження Директора Товариства Рябича Василя Андрійовича у зв’язку із зміною структури управління Товариства.

 1. Про створення ради директорів товариства, обрання членів ради директорів товариства та визначення особи, уповноваженої укласти з членами директорів товариства відповідні договори.

Проект рішення: Створити раду директорів товариства у кількості трьох осіб та обрати терміном на три роки членами ради директорів товариства Рябича Василя Андрійовича – виконавчим директором, Рябича Андрія Васильовича – виконавчим директором, Митровцій Володимира Івановича – виконавчим директором та уповноважити Коцібан Світлану Михайлівну укласти з ними відповідні договори.

 

 1. Про затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

 

Проект рішення:_Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочинів щодо купівлі чи продажу основних засобів товариства, граничною сукупною вартістю до 120 000 000,00 гривень.

 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444, +380504328895.

 

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: office.tisa@gmail.com

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://pat-tisa.com.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89600, Закарпатська область., м. Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

 

Голосування на загальних зборах розпочинається 30 грудня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці http://pat-tisa.com  та завершується о 18 годині 11 січня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

 

Найменування показника ПЕРІОД
Звітній  2021 р.

Попередній

2020 р.

1. Усього активів 60508 60498
2. Основні засоби 2651 2078
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2776
4. Запаси 191 3
5. Сумарна дебіторська заборгованість 22294 22208
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 650 3112
7. Нерозподілений прибуток 24 673
8. Власний капітал 60453 60429
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 55 69
12.Чистий прибуток (збиток) 24 673

 

Наглядова рада  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса ”  повідомляє, що станом на дату складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  , які призначені на 22 квітня 2021 року, а саме – станом на 24 годину 16.04.2021 р., загальна кількість простих іменних акцій  Товариства  складає –   93 840 штук, кількість голосуючих акцій – 78 354 штук.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

22 квітня 2021 року о 15:00 к.ч. відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 )

 за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 22 квітня 2021року з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
 3. Затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.
 8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2020 році.
 9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
 10. Обрання членів наглядової ради товариства.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 16 квітня 2021 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника та (для представників юридичних та фізичних осіб) довіреність на право участі  зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

 

Перелік питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі  Новак О.П., Лейбова Л.М., Юрченко О.Р.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів:  Затвердити наступний регламент зборів: доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;  виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції  – до 3 хвилин; обговорення питань – до 15 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

 1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2020 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2020 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2020 рік ревізійної комісії ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2020 рік.

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2020 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2020 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

10. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у кількості 7 осіб терміном на три роки Бондар Віктора Степановича, Варгу Наталію Вадимівну, Данчевського Ігоря Володимировича, Коцібан Юрія Юрійовича, Масаловича Олега Юлійовича, Рябич Андрія Васильовича,  Удут Івана Івановича.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

 

Найменування показника ПЕРІОД
  Звітній  2020 р.

Попередній

2019 р.

1. Усього активів 60498 59904
2. Основні засоби 32293 30770
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2776
4. Запаси 3
5. Сумарна дебіторська заборгованість 22208 23447
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 3112 2801
7. Нерозподілений прибуток 673 1105
8. Власний капітал 53519 52414
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання  
11.Поточні зобов`язання 69 148
12.Чистий прибуток (збиток) 673 1105
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 5

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 05 березня 2021 року, загальна кількість акцій товариства становить 93840 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 78354 штук.

 

Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА” 

Особлива інформація від 16.04.2020 року

Особлива інформація від 16.04.2020

Особлива інформація від 16.04.2020 (підпис)

Дата розміщення: 16.04.2020

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та  голосуючих акцій ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

 Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса ”  повідомляє, що станом на дату складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  , які призначені на 16 квітня 2020 року, а саме – станом на 24 годину 10.04.2020 р., загальна кількість простих іменних акцій  Товариства  складає –   93 840 штук, кількість голосуючих акцій – 78 354 штук.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО  ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА “ТИСА”

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

16 квітня 2020 року о 15:00 к.ч. відбудуться річні загальні збори

Приватного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

(код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 )

 за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16

(у приміщенні актового залу УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”).

Реєстрація учасників зборів та їх представників буде проводитись

 16 квітня 2020 року з 14:00 до 15:00 за місцем проведення зборів.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
 3. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2019 році.
 7. Відкликання членів наглядової ради.
 8. Обрання членів наглядової ради товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах  ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” – станом на 10 квітня 2020 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: http://pat-tisa.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також отримати більш вичерпну інформацію з питань підготовки та проведення загальних зборів можна в день проведення загальних зборів Товариства безпосередньо за місцем їх проведення або до дати проведення загальних зборів в робочий час з 08:00 до 17:00 (обідня перерва: з 12:00 до 13:00) в приміщенні ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за адресою: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, четвертий поверх, кабінет юриста. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Рябич Василь Андрійович,  телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника та (для представників юридичних та фізичних осіб) довіреність на право участі  зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

 

Перелік питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі  Іванцик М.С., Сабов А.Г., Юрченко О.Р.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Рябича В.А. та секретарем загальних зборів Гресько Н.Е.

 1. Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2019 рік директора ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт за 2019 рік наглядової ради ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2019 рік.

 1. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2019 році.

Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2019 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Відкликання членів наглядової ради.

Проект рішення: Відкликати членів наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

 1. Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати членів наглядової ради ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” з числа запропонованих кандидатур у кількості 9 осіб терміном на три роки.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

 

Найменування показника ПЕРІОД
Звітній  2019 р.

Попередній

2018 р.

1. Усього активів 59904 58850
2. Основні засоби 30770 26582
3. Довгострокові фінансові інвестиції 2776 2 776
4. Запаси
5. Сумарна дебіторська заборгованість 23447 23667
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 2801 124
7. Нерозподілений прибуток 1105 2340
8. Власний капітал 52414 50074
9. Статутний капітал 493 493
10.Довгострокові зобов`язання
11.Поточні зобов`язання 148 199
12.Чистий прибуток (збиток) 1105 2340
13.Середньорічна кількість акцій (шт.) 93840 93840
14.Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт.
15.Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду
16.Чисельність працівників на кінець звітного періоду, осіб 5 5

 

Дирекція  ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”

Інформація про загальну кількість акцій та голосучих акцій

Загальна кількість акцій ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів (станом на 05.03.2020 року) – 93840 шт., голосуючих акцій – 78354 шт.